Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm Zoom cho GV dạy trực tuyến